Vytvoriť faktúru

Universal Music - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Universal Music
IČO 31373461
DIČ 2020302625
IČ DPH SK2020302625
Dátum vzniku 13 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Universal Music
Prievozská 4
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 258 437 €
Zisk 117 795 €
Aktíva 3 325 338 €
Vlastný kapitál 2 221 029 €
Kontaktné informácie
Email universal@universalmusic.sk
Webová stránka http://www.universalmusic.sk
Phone(s) +421245525616
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,920,001
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 16,450
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,450
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,450
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,767,095
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,478,414
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 778,100
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 611,722
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 88,592
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 260,209
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 245,265
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,097
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,168
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,944
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,472
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,266
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,206
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 136,456
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,993
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 124,463
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,920,001
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 218,981
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,162
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,162
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 93,385
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 93,385
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 117,795
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,701,020
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,810
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,810
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,566,952
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,540,376
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,173,895
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 366,481
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,228
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,143
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,707
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 498
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 131,258
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 131,258
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,253,520
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,258,437
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 470,289
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 18,376
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,917
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,764,855
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,080,919
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 57,747
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,644
D. Služby (účtová skupina 51) 531,950
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 269,016
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 211,258
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 55,011
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,747
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 228
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,942
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,942
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 41,265
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,165,127
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 177,518
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -110,676
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,353
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 324
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 324
XII. Kurzové zisky (663) 1,029
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,482
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 8
O. Kurzové straty (563) 3,815
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,659
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,129
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 173,389
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 55,594
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 72,993
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -17,399
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 117,795
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016