Vytvoriť faktúru

Marlink - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Marlink
IČO 31373500
Dátum vzniku 13 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Marlink
Odborárska 5
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 318 487 €
Zisk 224 491 €
Aktíva 11 644 981 €
Vlastný kapitál 8 947 487 €
Kontaktné informácie
Email iveta.ivakova@vizada.com
Phone(s) 0258262111
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,933,550
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 611,614
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 101,388
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 101,388
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 510,226
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 248,315
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 238,815
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 23,096
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 10,440,477
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 31,571
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 31,571
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 9,355,659
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 595,538
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 391,367
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,171
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 8,676,905
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 77,729
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,487
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,053,247
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 17,137
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,036,110
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 881,459
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 180,756
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 700,703
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,933,550
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,171,978
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,706,333
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,706,333
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 830,459
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 830,459
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,589,305
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,589,305
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 224,491
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,761,572
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 139,153
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 136,179
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,974
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,366,308
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 369,182
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 369,182
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,985,101
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 339
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,686
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 256,111
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 85,978
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 170,133
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,277,487
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,318,487
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,277,487
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 22,700
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,300
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,999,445
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 84,906
D. Služby (účtová skupina 51) 2,050,051
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,660,145
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,981,389
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 618,960
4. Sociálne náklady (527, 528) 59,796
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,872
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 192,592
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 192,592
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,879
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 319,042
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,142,530
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32,277
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20,449
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20,449
XII. Kurzové zisky (663) 11,828
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 38,813
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,033
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,033
O. Kurzové straty (563) 7,399
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 21,381
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,536
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 312,506
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 88,015
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 90,336
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,321
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 224,491
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 27.04.2016