Vytvoriť faktúru

TAU-CHEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TAU-CHEM
IČO 31373585
DIČ 2020333865
IČ DPH SK2020333865
Dátum vzniku 14 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TAU-CHEM
Nobelova 34
83605
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 072 599 €
Zisk 138 739 €
Aktíva 1 965 963 €
Vlastný kapitál 1 138 954 €
Kontaktné informácie
Email tau-chem@tau-chem.sk
Phone(s) 0244452252, 0244457645, 0918891766
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,334,522
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,635,505
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,834
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 20,834
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,614,671
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 279,875
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 858,540
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 468,906
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,350
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 688,387
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 396,645
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 180,546
3. Výrobky (123) - /194/ 216,099
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 285,168
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 110,038
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 110,038
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 162,330
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,800
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,574
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,393
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,181
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,630
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,630
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,334,522
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,423,655
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 250,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 250,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,039
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,835
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,835
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,017,042
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,061,275
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -44,233
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 138,739
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 755,880
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,439
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,439
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 134,788
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 401,324
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,679
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,679
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 88,932
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 37,984
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,705
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,660
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200,364
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 32,848
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 30,906
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,942
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 182,481
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 154,987
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 128,553
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 26,434
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,956,317
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,072,599
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,700,838
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 39,379
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 216,100
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 116,282
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,873,052
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 729,729
D. Služby (účtová skupina 51) 279,076
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 727,011
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 522,452
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 175,794
4. Sociálne náklady (527, 528) 28,765
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,544
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 111,591
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 111,591
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 700
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,401
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 199,547
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 947,512
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,195
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 3,187
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 23,645
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,913
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,913
O. Kurzové straty (563) 2,133
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,599
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,450
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 179,097
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 40,358
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 40,358
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 138,739
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.06.2016