Vytvoriť faktúru

2 x 15 = 18 - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno 2 x 15 = 18
IČO 31373658
DIČ 2020353423
IČ DPH SK2020353423
Dátum vzniku 10 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo 2 x 15 = 18
Záhumenná 318
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 500 €
Zisk -2 863 €
Aktíva 132 879 €
Vlastný kapitál 107 247 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0255567054
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 131,321
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,792
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,792
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 4,792
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 126,510
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 107,925
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 7,588
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,588
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100,337
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,717
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 85
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,632
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,868
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,709
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 159
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 131,321
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,384
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,650
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,650
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 95,958
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 194,698
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -98,740
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,863
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,667
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 299
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 299
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 26,217
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,940
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,940
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,887
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 170
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,190
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 151
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 151
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 270
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 270
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,500
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,255
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7
D. Služby (účtová skupina 51) 1,392
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,630
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,203
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 421
4. Sociálne náklady (527, 528) 6
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 551
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 551
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,625
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 9
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,755
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,101
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 148
O. Kurzové straty (563) 52
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 96
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -148
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,903
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,863
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015