Vytvoriť faktúru

DEKOS Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEKOS Bratislava
IČO 31373691
DIČ 2020346042
IČ DPH SK2020346042
Dátum vzniku 06 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEKOS Bratislava
Čsl. Tankistov 100
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 745 772 €
Zisk 24 581 €
Aktíva 562 978 €
Vlastný kapitál -25 187 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0265956530, 0905367628
Mobile phone(s) +421905616962, 0905367628
Fax(es) 0265956530
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 489,708
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 198,538
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 198,538
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,289
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 195,249
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 290,122
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,769
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,769
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 137,807
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 140,078
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 140,078
2. Čistá hodnota zákazky (316A) -2,271
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 147,546
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 88,737
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 58,809
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,048
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,048
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 489,708
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -606
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -32,490
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -32,490
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 24,581
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 490,314
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 225
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 225
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 187,495
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 252,590
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 79,231
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 79,231
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 163,768
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 345
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 178
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,068
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 50,004
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 720,372
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 745,772
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 720,372
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 25,400
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 710,175
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 307,255
D. Služby (účtová skupina 51) 301,143
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,874
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,649
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,193
4. Sociálne náklady (527, 528) 32
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,631
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,524
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,524
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -32,166
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 116,914
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,597
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 111,974
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,141
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,790
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,790
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,351
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,135
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 27,462
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 24,581
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016