Vytvoriť faktúru

I. RENT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno I. RENT
IČO 31373721
DIČ 2020847367
IČ DPH SK2020847367
Dátum vzniku 20 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I. RENT
Krasovského 13
85101
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 717 €
Aktíva 30 370 €
Vlastný kapitál -326 147 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903391331
Mobile phone(s) 0903391331
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,430
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 28,241
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 28,241
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,241
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 143
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 143
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,430
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -330,864
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,298
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,298
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -334,445
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -334,445
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,717
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,294
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 16,213
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 16,213
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 342,491
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) -98
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -98
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 341,629
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 590
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 590
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,634
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 294
D. Služby (účtová skupina 51) 1,049
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,016
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,016
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 275
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,634
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,343
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -123
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,757
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,717
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2016