Vytvoriť faktúru

Linde Gas - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Linde Gas
IČO 31373861
DIČ 2020337044
IČ DPH SK2020337044
Dátum vzniku 17 Júna 1994
Právna forma Komanditná spoločnosť
Sídlo Linde Gas
Tuhovská 3
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 452 117 €
Zisk 5 347 286 €
Aktíva 31 199 916 €
Vlastný kapitál 26 614 576 €
Kontaktné informácie
Email linde.sk@linde.com
Phone(s) 0249102511, 0249102525, 0249102547, 0800154633
Fax(es) 0249102546
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,900,991
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,472,500
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,672
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,672
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,105,265
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 380,000
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,583,711
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,570,004
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 77,499
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,494,051
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 359,563
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 359,563
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,410,827
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 728,428
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 58,722
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 669,706
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,340,370
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,239,778
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,967
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,231,811
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 6,100,008
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 584
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 342,029
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,160
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 339,869
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 17,664
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,664
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,900,991
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,025,039
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,792,207
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,792,207
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 50,853
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 25,727
2. Ostatné fondy (427, 42X) 25,727
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 8,808,966
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 8,808,966
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,347,286
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,618,614
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 854,600
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 33,115
12. Odložený daňový záväzok (481A) 821,485
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 240,566
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 240,566
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,167,713
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,716,199
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 742,905
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,973,294
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 865
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 449,606
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,043
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 355,735
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 58,805
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 296,930
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 257,338
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 257,338
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,108,547
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,452,117
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,332,798
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,775,749
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7,734
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 132,671
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 203,165
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,281,517
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,424,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 460,836
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -4,539
D. Služby (účtová skupina 51) 6,818,695
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,452,902
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,627,763
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 526,061
4. Sociálne náklady (527, 528) 299,078
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 76,977
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,698,280
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,668,280
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 30,000
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 38,904
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 116,667
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 198,003
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,170,600
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,416,497
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 601,514
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 600,000
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 600,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 878
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 206
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 672
XII. Kurzové zisky (663) 636
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54,306
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,270
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,270
O. Kurzové straty (563) 5,580
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 45,456
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 547,208
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,717,808
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,370,522
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,366,850
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,672
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,347,286
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016