Vytvoriť faktúru

D O A S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno D O A S
IČO 31373917
DIČ 2020327144
IČ DPH SK2020327144
Dátum vzniku 21 Júna 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo D O A S
Košická 5590/56
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 295 960 €
Zisk 695 405 €
Aktíva 45 875 859 €
Vlastný kapitál 43 306 015 €
Kontaktné informácie
Email doas@doas.sk
Phone(s) 0250702602, 0250702720
Mobile phone(s) 0917379884
Fax(es) 0250702620
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 45,736,669
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,249,196
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 19,149,974
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 8,698,472
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,751,869
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 415,690
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 48,924
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 235,019
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,099,222
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 521,222
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 4,578,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 21,277,133
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,783,957
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,783,957
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 735,147
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 31,116
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,116
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 704,031
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 688,075
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 687,046
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43,634
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 629,812
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 828
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 201
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,069,954
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,517
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,063,437
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 210,340
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 69,239
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 141,101
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 45,736,669
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,456,168
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 648,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 648,600
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 199,164
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 129,720
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 129,720
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 5,776
2. Ostatné fondy (427, 42X) 5,776
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -57,988
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -57,988
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 41,835,491
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 41,835,491
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 695,405
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,262,781
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 322,689
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 202,742
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 202,742
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 72,174
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 47,773
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 27,570
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 27,570
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,834,480
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,459,470
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,684
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,454,786
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 60,187
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 38,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 272,577
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,746
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 78,042
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 78,042
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 17,720
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 17,720
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,481,988
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,295,960
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,844,714
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,481,731
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 242,899
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 520,693
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 205,923
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,778,596
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,199,151
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 259,566
D. Služby (účtová skupina 51) 588,915
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,472,620
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 637,807
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 489,752
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 316,726
4. Sociálne náklady (527, 528) 28,335
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 86,220
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 757,574
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 757,574
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 328,122
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -30,793
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 117,221
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 517,364
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,521,712
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69,481
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 13,280
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 56,194
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,469
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 54,725
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 14,338
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 13,180
O. Kurzové straty (563) 36
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,122
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55,143
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 572,507
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -122,898
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 135,995
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -258,893
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 695,405
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 13.05.2016