Vytvoriť faktúru

TEAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEAS
IČO 31373992
DIČ 2020346086
IČ DPH SK2020346086
Dátum vzniku 16 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEAS
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 772 676 €
Zisk 254 959 €
Aktíva 1 764 047 €
Vlastný kapitál 1 247 140 €
Kontaktné informácie
Email recepcia@teas.sk
Phone(s) 0244458257, 0244458274
Fax(es) 0244458262
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,188,845
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 273,185
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 23,676
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 23,676
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 249,509
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 249,509
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,909,464
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 438,701
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 771
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 437,930
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,061
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,061
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 807,327
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 807,318
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 807,318
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 661,375
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,017
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 657,358
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,196
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,101
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,095
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,188,845
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,502,100
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 4,631
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,631
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,235,871
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,235,871
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 254,959
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 686,745
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 96,020
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 654
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 95,366
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 547,420
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 332,748
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,748
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,983
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,209
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,231
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 74,249
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 43,305
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,595
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,710
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,754,640
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,772,676
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,662,662
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 53,384
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 13,007
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 38,104
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,519
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,432,408
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,065,145
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 103,716
D. Služby (účtová skupina 51) 708,968
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 422,908
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 305,375
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 108,188
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,345
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,723
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 88,894
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 88,894
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,458
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,553
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,043
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 340,268
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 851,224
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 552
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 552
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 552
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,921
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,598
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,598
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,323
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,369
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 328,899
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 73,940
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 76,471
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,531
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 254,959
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31373992 DIČ: 2020346086 IČ DPH: SK2020346086
 • Sídlo: TEAS, Stará Vajnorská 17, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Brúder Koncová 14 Bratislava 831 07 29.05.2009
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Brúder 6 639 € (100%) Koncová 14 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.09.2009Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   21.09.2009Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 841 04
   29.05.2009Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Koncová 14 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Brúder Koncová 14 Bratislava 831 07
   28.05.2009Zrušené sidlo:
   Lipského 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava 841 01
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   TEAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lipského 2 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava 841 01