Vytvoriť faktúru

Becomed - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Becomed
IČO 31374069
DIČ 2020306992
IČ DPH SK2020306992
Dátum vzniku 20 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Becomed
Limbova 1
83340
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 322 120 €
Zisk -8 721 €
Aktíva 333 345 €
Vlastný kapitál 44 545 €
Kontaktné informácie
Email limba@pharmnet.sk
Phone(s) 0254788362, 0254788363, 0254788565
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 361,750
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 914
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 914
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 914
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 360,595
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 102,409
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 102,409
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 158,861
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 149,759
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,759
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,102
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,000
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 99,325
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,032
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 94,293
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 241
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 132
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 109
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 361,750
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,414
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 6,078
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 996
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 996
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 25,102
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,102
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,721
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 328,107
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 415
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 415
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 325,549
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 317,341
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 317,341
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,579
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,797
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 705
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 127
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,143
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,143
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 229
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 229
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,317,868
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,322,120
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,312,205
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,663
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,252
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,324,211
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,118,081
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,304
D. Služby (účtová skupina 51) 79,852
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 98,954
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 70,278
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 24,590
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,086
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 56
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,555
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,555
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -104
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,513
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,091
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 104,631
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,764
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,764
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,749
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,840
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,721
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374069 DIČ: 2020306992 IČ DPH: SK2020306992
 • Sídlo: Becomed, Limbova 1, 83340, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03 01.01.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Gabriela Čerňancová 2 987 € (30%) Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
  APOTHEKA, s. r. o. 6 972 € (70%) Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.02.2015Noví spoločníci:
   APOTHEKA, s. r. o. Sasinkova 5 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Kadák Lubinská 1669/23 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.01.2015
   11.02.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Gabriela Čerňancová Podzáhradná 15 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.03.2012
   Mgr. Andrea Bednaříková Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.03.2012
   20.03.2012Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Gabriela Čerňancová Podzáhradná 15 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 10.03.2012
   Mgr. Andrea Bednaříková Nám. Hraničiarov 2449/29 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 16.03.2012
   19.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová Pernecká 11 Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1999
   21.09.2011Noví spoločníci:
   JUDr. Gabriela Čerňancová Podzáhradná 15 Bratislava 821 07
   20.09.2011Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Žitňan Vidlicová 50 Bratislava 831 01
   26.11.2009Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Žitňan Vidlicová 50 Bratislava 831 01
   25.11.2009Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava 831 01
   06.04.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Dana Žitňanová Boskovičova 6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.06.2003
   30.12.2005Nové predmety činnosti:
   lekárenstvo - poskytovanie lekárenskej starostlivosti
   01.07.2003Noví spoločníci:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Dana Žitňanová Boskovičova 6 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.06.2003
   30.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Klaus Richard Bernhardt Feuersalamanderweg 20 Halle (Saale) Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.2000 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   28.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová Pernecká 11 Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1999
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava Vznik funkcie: 02.02.2000 Skončenie funkcie: 27.06.2003
   27.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová Pernecká 11 Bratislava
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava
   14.12.2000Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Klaus Richard Bernhardt Feuersalamanderweg 20 Halle (Saale) Nemecko
   13.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   28.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová Pernecká 11 Bratislava
   27.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová J. Stanislava 9 Bratislava
   16.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Klaus Richard Bernhardt Steg 3 Halle Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : 6. apríla 11 Bratislava
   16.02.2000Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava
   15.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Brčáková Kutuzovova 2 Bratislava
   25.10.1999Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   24.10.1999Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Michal Polónyi Pečnianska 7 Bratislava
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   28.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Helena Kramárová J. Stanislava 9 Bratislava
   Klaus Richard Bernhardt Steg 3 Halle Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : 6. apríla 11 Bratislava
   27.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PharmDr. Michal Polónyi Pečnianska 7 Bratislava
   Klaus Richard Bernhardt dlhodobý pobyt na území SR : Martinčekova 780/8 Bratislava
   09.07.1998Noví spoločníci:
   PharmDr. Michal Polónyi Pečnianska 7 Bratislava
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Klaus Richard Bernhardt dlhodobý pobyt na území SR : Martinčekova 780/8 Bratislava
   08.07.1998Zrušeny spoločníci:
   PharmDr. Michal Polónyi Znievska 3023/13 Bratislava
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Klaus Richard Bernhardt dlhodobý pobyt na území SR : Červeňova 12 Bratislava
   19.09.1996Nové sidlo:
   Limbova 1 Bratislava 833 40
   18.09.1996Zrušené sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   29.02.1996Nové sidlo:
   Bosákova 4 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Michal Polónyi Znievska 3023/13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Michal Polónyi Pečnianska 7 Bratislava
   28.02.1996Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   10.11.1995Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Eva Brčáková Kutuzovova 2 Bratislava
   09.11.1995Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava
   28.09.1995Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 05
   27.09.1995Zrušené sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   28.03.1995Nový štatutárny orgán:
   Klaus Richard Bernhardt dlhodobý pobyt na území SR : Červeňova 12 Bratislava
   20.06.1994Nové obchodné meno:
   Becomed, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bojnická 10 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod - nákup a predaj liekov, liečebných prípravkov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb
   leasingové operácie
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   obchodná činnosť - nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   Noví spoločníci:
   RNDr. Jozef Pospíšil Nezábudkova 54 Bratislava
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava
   Dipl. Ing. Klaus Bernhardt STEG 3 Halle Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Daniel Žitňan Boskovičova 6 Bratislava