Vytvoriť faktúru

MAYER/McCANN-ERICKSON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAYER/McCANN-ERICKSON
IČO 31374093
DIČ 2020346053
IČ DPH SK2020346053
Dátum vzniku 30 Mája 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAYER/McCANN-ERICKSON
Dúbravská cesta 2
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 037 112 €
Zisk -115 357 €
Aktíva 1 342 332 €
Vlastný kapitál -27 417 €
Kontaktné informácie
Email mayer@mccann.sk
Phone(s) 0267267101, 0267272351, 0267272352, 0267272353, 0267272354
Fax(es) 0262240418
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,068,281
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 309,101
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 15,574
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 15,574
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 93,283
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 93,283
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 200,244
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 200,244
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 753,592
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 84,637
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 84,637
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 491,330
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 469,617
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 469,617
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 21,713
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 177,625
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 107,819
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 69,806
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,588
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,116
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,472
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,068,281
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -136,118
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,980
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,980
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 28,511
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,980
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,980
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 196,925
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 196,925
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -257,157
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 68
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -257,225
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -115,357
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,165,399
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,912
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,565
12. Odložený daňový záväzok (481A) 8,347
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,126,278
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,039,642
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,039,642
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 24,599
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,095
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,821
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,337
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 21,784
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,209
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,209
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 39,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 39,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,027,930
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,037,112
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,022,960
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,683
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,469
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,132,820
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 113,175
D. Služby (účtová skupina 51) 2,708,719
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 207,490
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 150,444
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,407
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,639
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,155
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 56,319
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 56,319
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 8,690
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,598
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,674
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -95,708
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 201,066
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 934
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 286
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 286
XII. Kurzové zisky (663) 648
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,808
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,687
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,687
O. Kurzové straty (563) 2,329
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 15,792
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,874
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -114,582
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 775
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,109
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -115,357
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374093 DIČ: 2020346053 IČ DPH: SK2020346053
 • Sídlo: MAYER/McCANN-ERICKSON, Dúbravská cesta 2, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Mája 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Aleš Kohút Žilinská 8 Bratislava 811 05 30.05.1994
  Radovan Grohoľ Belopotockého 1 Bratislava 811 05 30.05.1994
  Zuzana Kušová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 22.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Aleš Kohút 2 660 € (33.3%) Žilinská 8 Bratislava 811 05
  Radovan Grohoľ 2 660 € (33.3%) Belopotockého 1 Bratislava 811 05
  Zuzana Kušová 2 660 € (33.3%) Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.06.2008Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ Belopotockého 1 Bratislava 811 01
   Zuzana Kušová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ Belopotockého 1 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 30.05.1994
   Zuzana Kušová Záhradnícka 4 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 22.04.1996
   31.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava 841 02
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
   14.10.2005Noví spoločníci:
   Aleš Kohút Žilinská 8 Bratislava 811 05
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava 841 02
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Aleš Kohút Žilinská 8 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 30.05.1994
   13.10.2005Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Mgr. Oľga Hromkovičová Kalinčiakova 4 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   28.10.2003Noví spoločníci:
   Mgr. Oľga Hromkovičová Kalinčiakova 4 Bratislava
   27.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.08.1999 Skončenie funkcie: 08.10.2003
   10.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.08.1999 Skončenie funkcie: 08.10.2003
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava Vznik funkcie: 30.05.1994
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava Vznik funkcie: 22.04.1996
   09.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   26.06.2000Nové obchodné meno:
   MAYER/McCANN-ERICKSON, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   25.06.2000Zrušené obchodné meno:
   Mayer & Mayer spol. s r.o.
   30.08.1999Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Daniel Jurkovič Benediktiho 3 Bratislava
   29.08.1999Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   13.03.1997Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Zuzana Kušová Bebravská 26 Bratislava
   12.03.1997Zrušeny spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   Mayer & Mayer spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 2 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   propagačná a reklamná činnosť
   sprostredkovanie v oblasti reklamy obchodu a služieb
   fotografické služby
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií, ich distribúcia a predaj
   výroba a predaj reklamných a propagačných médií
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových, alebo zvukovo-obrazových záznamov a predaj, výroba a požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
   poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, marketingu a reklamy
   Noví spoločníci:
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radovan Grohoľ K. Adlera 18 Bratislava
   MUDr. Ivan Juráš Bartoškova 6 Bratislava
   Aleš Kohút Medveďovej 32 Bratislava
   Alexander Škrinár Obchodná 24 Bratislava