Vytvoriť faktúru

UPS Gabria - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UPS Gabria
IČO 31374182
DIČ 2020302658
IČ DPH SK2020302658
Dátum vzniku 22 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UPS Gabria
Krížna 4092/34
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 591 666 €
Zisk 8 452 €
Aktíva 213 042 €
Vlastný kapitál -16 893 €
Kontaktné informácie
Email gabria@ba.sknet.sk
Webová stránka http://www.ups.cz
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 498,475
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 497,444
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 85,598
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 77,339
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,339
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 8,241
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 411,846
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 411,817
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,031
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 498,475
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,441
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 18,044
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 273
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 273
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 17,234
2. Ostatné fondy (427, 42X) 17,234
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -59,084
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,065
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -73,149
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,452
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,916
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 94,809
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 93,103
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,706
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 285,756
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 271,568
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 271,568
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 788
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 457
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,943
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,351
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,351
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 125,000
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 125,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 591,666
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 180,228
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 410,044
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,394
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 576,224
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 161,722
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,644
D. Služby (účtová skupina 51) 388,512
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 13,393
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,853
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,273
4. Sociálne náklady (527, 528) 267
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 478
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,965
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,965
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,510
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,442
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,394
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,834
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 240
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 240
O. Kurzové straty (563) 81
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,513
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,809
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,633
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,181
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,181
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,452
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374182 DIČ: 2020302658 IČ DPH: SK2020302658
 • Sídlo: UPS Gabria, Krížna 4092/34, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zoltán Galgóc 679 Mužla 22.06.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  UPS Technology, s.r.o., 2 059 € (31%) Brno 614 00 Česká republika
  GABRIA, v.o.s. 4 581 € (69%) Mužla 943 52
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.01.2010Nové sidlo:
   Krížna 4092/34 Bratislava 811 07
   14.01.2010Zrušené sidlo:
   Búdková 19 Bratislava 811 04
   23.01.2007Noví spoločníci:
   UPS Technology, s.r.o., Za školou 3 Brno 614 00 Česká republika
   GABRIA, v.o.s. 679 Mužla 943 52
   22.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Gabria, v.o.s. 679 Mužla
   UPS Technology, s.r.o., Obřanská 47a Brno 614 00 Česká republika
   22.06.1994Nové obchodné meno:
   UPS Gabria, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Búdková 19 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Gabria, v.o.s. 679 Mužla
   UPS Technology, s.r.o., Obřanská 47a Brno 614 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zoltán Galgóc 679 Mužla