Vytvoriť faktúru

INGSTEEL - AL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INGSTEEL - AL
IČO 31374441
DIČ 2020320038
IČ DPH SK2020320038
Dátum vzniku 30 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INGSTEEL - AL
Tomášikova 17
82009
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 067 746 €
Zisk 40 480 €
Aktíva 2 449 455 €
Vlastný kapitál 2 194 263 €
Kontaktné informácie
Email ingsteel@ingsteel.sk
Phone(s) 0248269111
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,766,729
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,878,645
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,878,645
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 63,041
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,032,578
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 778,653
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,373
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 865,598
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,461
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,160
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 4,301
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 113
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 113
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 113
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 814,684
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 810,131
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 780,345
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,786
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,003
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,550
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,340
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,965
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,375
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,486
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 14,840
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 7,646
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,766,729
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,234,744
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,319
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,319
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,157,750
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,157,750
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 40,480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 531,985
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 276,491
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 24,415
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,960
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 237,622
12. Odložený daňový záväzok (481A) 11,494
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 202,345
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 100,564
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 100,564
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 32,632
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 20,281
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 48,868
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 53,149
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 53,149
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,067,746
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,625,229
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,461
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 352,322
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 88,734
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,982,426
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 313,089
D. Služby (účtová skupina 51) 235,826
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 760,697
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 556,855
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 187,322
4. Sociálne náklady (527, 528) 16,520
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 32,232
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 287,805
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 287,805
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 352,525
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 252
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 85,320
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,077,775
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,470
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 25
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4,443
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,889
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,413
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,413
O. Kurzové straty (563) 76
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 32,400
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -31,419
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,901
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,421
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,758
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -337
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 40,480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31374441 DIČ: 2020320038 IČ DPH: SK2020320038
 • Sídlo: INGSTEEL - AL, Tomášikova 17, 82009, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Júna 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Anton Bezák, PhD. riaditeľ Gelnická 20 Bratislava 831 06 30.06.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Lavrinčík 8 299 € (25%) Zadunajská 1 Bratislava 851 01
  INGSTEEL, spol. s r.o. 20 514 € (61.8%) Bratislava 820 09
  Ing. Vladimír Chlapečka 4 382 € (13.2%) Karpatská 16 Hlohovec 920 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.06.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Baláž Sv. Štefana 22 Piešťany 921 01
   05.07.2008Noví spoločníci:
   INGSTEEL, spol. s r.o. IČO: 17 320 429 Tomášikova 17 Bratislava 820 09
   04.07.2008Zrušeny spoločníci:
   INGSTEEL s.r.o. IČO: 17 320 429 Peterská 2 Bratislava 820 07
   12.07.2005Nové sidlo:
   Tomášikova 17 Bratislava 820 09
   11.07.2005Zrušené sidlo:
   Peterská 2 Bratislava 820 07
   23.03.2004Noví spoločníci:
   Ing. Milan Lavrinčík Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Chlapečka Karpatská 16 Hlohovec 920 01
   INGSTEEL s.r.o. IČO: 17 320 429 Peterská 2 Bratislava 820 07
   Ing. Stanislav Baláž Sv. Štefana 22 Piešťany 921 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Bezák , PhD. - riaditeľ Gelnická 20 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 30.06.1994
   22.03.2004Zrušeny spoločníci:
   HYDROMONT s.r.o. IČO: 31 434 398 Karpatská 16 Hlohovec
   INGSTEEL s.r.o. IČO: 17 320 429 Peterská 2 Bratislava 820 07
   Ing. Milan Lavrinčík Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Bezák , CSc. - riaditeľ Gelnická 20 Bratislava
   09.02.1999Noví spoločníci:
   HYDROMONT s.r.o. IČO: 31 434 398 Karpatská 16 Hlohovec
   INGSTEEL s.r.o. IČO: 17 320 429 Peterská 2 Bratislava 820 07
   Ing. Milan Lavrinčík Zadunajská 1 Bratislava 851 01
   08.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ingsteel s.r.o. Peterská 2 Bratislava 820 07
   HYDROMONT s.r.o. Karpatská 16 Hlohovec
   Ing. Eduard Šutý Páričkova 7 Bratislava
   03.11.1997Nové sidlo:
   Peterská 2 Bratislava 820 07
   Noví spoločníci:
   Ingsteel s.r.o. Peterská 2 Bratislava 820 07
   02.11.1997Zrušené sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Zrušeny spoločníci:
   INGSTEEL s.r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   30.06.1994Nové obchodné meno:
   INGSTEEL - AL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Trenčianska 53 Bratislava 824 82
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   projektová činnosť v stavebníctve
   dodávateľsko - technologická činnosť
   výroba, montáž, servis strojárskych výrobkov - mechanických častí
   výroba, montáž, servis oceľových a hliníkových konštrukcií
   inžinierska a investorská činnosť v stavebníctve
   obchodná, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   stavebná činnosť - budovanie priemyselných, dopravných, bytových a občianskych stavieb
   zahraničná - obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   HYDROMONT s.r.o. Karpatská 16 Hlohovec
   INGSTEEL s.r.o. Trenčianska 53 Bratislava
   Ing. Eduard Šutý Páričkova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Anton Bezák , CSc. - riaditeľ Gelnická 20 Bratislava