Vytvoriť faktúru

Albertina Packaging - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Albertina Packaging
IČO 31374638
DIČ 2020337055
IČ DPH SK2020337055
Dátum vzniku 13 Júna 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Albertina Packaging
Hlinícka 1
83152
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 098 783 €
Zisk 219 990 €
Aktíva 1 281 336 €
Vlastný kapitál 558 072 €
Kontaktné informácie
Email albertina@albertina.sk
Webová stránka http://www.albertina.sk
Phone(s) +421244680018, +421244871393, +421244871397, +421244881984, +421244881983
Fax(es) 0244871397
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,924,171
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,739
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,739
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,739
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,890,244
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,533
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,339
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 12,194
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 476,774
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 202,534
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 202,534
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 273,775
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 465
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,393,937
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 928
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,393,009
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,188
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,188
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,924,171
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 946,756
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,502
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,502
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 711,624
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 760,571
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -48,947
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 219,990
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 958,985
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,618
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,618
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 955,367
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 287,225
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 287,225
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 634,777
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,730
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,296
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,297
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 18,430
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 252
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 2,647
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 15,531
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,082,347
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,098,783
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,043,036
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 476
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 38,835
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 16,436
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,807,002
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,445,711
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 102,435
D. Služby (účtová skupina 51) 176,126
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 63,816
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 45,902
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,624
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,290
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,064
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,631
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,631
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,270
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 949
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 291,781
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 358,075
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,017
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 676
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 676
XII. Kurzové zisky (663) 1,254
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 87
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,137
O. Kurzové straty (563) 4,407
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,730
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,120
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 283,661
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 63,671
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 63,671
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 219,990
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.07.2016