Vytvoriť faktúru

STELA PLAY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STELA PLAY
IČO 31374743
DIČ 2020333975
IČ DPH SK2020333975
Dátum vzniku 12 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STELA PLAY
Pri starom letisku 2/A
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 249 857 €
Zisk -39 053 €
Aktíva 1 209 467 €
Vlastný kapitál 113 124 €
Kontaktné informácie
Email stelaplay@stelaplay.sk
Webová stránka http://www.stelaplay.sk
Phone(s) +421244635584
Fax(es) 0244635584
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,183,106
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 958,402
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 32,597
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 32,597
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 530,671
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 204,071
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 326,600
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 395,134
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 199,164
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 165,970
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 30,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 224,320
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 151,745
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 102,180
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 49,565
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 41,617
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,617
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,617
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,958
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,371
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,587
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 384
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 384
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,183,106
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 74,071
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 18,408
2. Ostatné fondy (427, 42X) 18,408
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 87,413
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 274,772
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -187,359
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -39,053
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,109,035
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,005
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,005
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,107,030
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,433
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,433
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,056,807
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,469
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,169
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,216
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,936
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 216,377
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 249,857
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 30,634
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 185,743
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,480
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 287,674
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,813
D. Služby (účtová skupina 51) 59,314
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 76,248
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 56,149
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,763
4. Sociálne náklady (527, 528) 336
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,139
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 103,751
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 103,751
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,409
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,817
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,250
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 279
O. Kurzové straty (563) 45
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 234
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -276
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -38,093
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -39,053
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015