Vytvoriť faktúru

Montáže Čakovice Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Montáže Čakovice Bratislava
IČO 31375111
DIČ 2020321050
IČ DPH SK2020321050
Dátum vzniku 15 Júla 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Montáže Čakovice Bratislava
Mlynské nivy 73
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 473 858 €
Zisk 104 007 €
Aktíva 1 174 015 €
Vlastný kapitál 694 534 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243426061, +421243425839
Fax(es) 0243425839
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,214,529
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 84,860
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 82,860
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 82,860
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,000
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 2,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,126,169
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 9,326
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 9,326
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,326
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 441,667
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 440,310
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 440,310
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,219
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 138
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 675,176
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,962
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 673,214
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,500
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 18
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,482
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,214,529
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 698,489
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 61,003
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 65,141
2. Ostatné fondy (427, 42X) 65,141
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 428,499
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 428,499
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 104,007
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 514,640
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,483
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,483
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 466,689
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 289,244
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 289,244
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 97,120
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 46,303
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21,589
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,253
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 38,468
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,213
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,255
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,400
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,466,408
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,473,858
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 20,201
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,446,207
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,450
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,337,714
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 15,903
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 413,190
D. Služby (účtová skupina 51) 1,395,968
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 478,386
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 339,730
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 125,491
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,165
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,829
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,019
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,019
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,419
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 136,144
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 641,347
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,473
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,473
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,473
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 520
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 506
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,953
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 138,097
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,090
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 34,090
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 104,007
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015