Vytvoriť faktúru

Toyota Material Handling Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Toyota Material Handling Slovensko
IČO 31375278
DIČ 2020329784
IČ DPH SK2020329784
Dátum vzniku 15 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Toyota Material Handling Slovensko
Vajnorská 134/B
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 163 107 €
Zisk 340 298 €
Aktíva 8 568 023 €
Vlastný kapitál 2 230 491 €
Kontaktné informácie
Email info@sk.toyota.industries.eu
Webová stránka http://www.toyota-forklifts.sk
Phone(s) +421248252500, +421248252570
Fax(es) 0248252507
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,034,892
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,291,173
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,250
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 10,250
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,280,923
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,273,690
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 529
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 6,704
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,696,699
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 528,865
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 208,614
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 320,251
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 139,204
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,482
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 132,722
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,020,381
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,761,930
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,761,930
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,240,672
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,336
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,443
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,249
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,252
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,997
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 47,020
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 47,020
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,034,892
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,570,789
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 220,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 220,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21,908
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,908
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,988,583
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,201,728
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -213,145
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 340,298
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,464,103
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,541,481
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 650,500
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,472
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,886,509
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,622,294
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 592,653
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 592,653
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 134,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 78,555
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 41,864
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 136,360
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,638,862
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 300,328
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 89,449
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 210,879
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,164,760
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,163,107
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 6,788,952
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,740,689
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 581,902
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,564
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,464,218
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,143,496
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,029,257
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -1,334
D. Služby (účtová skupina 51) 1,375,870
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,617,688
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,189,654
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 407,889
4. Sociálne náklady (527, 528) 20,145
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,770
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,889,155
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,889,155
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 217,538
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 24,711
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 158,067
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 698,889
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,982,352
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,653
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,653
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,492
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 161
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 237,318
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 232,897
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 905
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 231,992
O. Kurzové straty (563) 1,595
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,826
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -235,665
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 463,224
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 122,926
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 144,213
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -21,287
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 340,298
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015