Vytvoriť faktúru

ANDATA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANDATA
IČO 31375405
DIČ 2020302768
IČ DPH SK2020302768
Dátum vzniku 14 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANDATA
Tučkova 9
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 111 402 €
Zisk -3 512 €
Aktíva 158 799 €
Vlastný kapitál 68 236 €
Kontaktné informácie
Email andata@stonline.sk
Phone(s) 0255647321, 0905473080, 0905707700
Fax(es) 0255647323
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 140,910
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 98,128
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 98,128
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 31,022
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 50,985
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,121
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,178
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,987
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 54
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,933
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 35,017
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,017
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,017
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,174
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,174
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,604
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,604
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 140,910
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 64,724
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 60,933
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 69,592
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,659
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,512
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 76,186
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,289
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,287
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 43,559
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,105
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,901
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,901
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 948
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 356
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 760
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 140
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 906
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 906
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,327
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 108,126
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 111,402
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 108,126
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,276
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 109,817
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,456
D. Služby (účtová skupina 51) 62,785
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,378
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,152
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,923
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,303
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 507
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,694
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,694
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,997
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,585
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 38,885
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,138
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,000
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,000
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 138
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,137
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,552
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,512
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015