Vytvoriť faktúru

BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
IČO 31375499
DIČ 2020337220
IČ DPH SK2020337220
Dátum vzniku 25 Júla 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BRATISLAVSKÉ POTRAVINÁRSKE STROJÁRNE
Stará Vajnorská cesta 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 83 531 €
Zisk 35 701 €
Aktíva 2 584 070 €
Vlastný kapitál -226 880 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244257142, 0249102811, 0249102816, 0249102817
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,352,376
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,142,271
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,142,271
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,142,271
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 210,105
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 201,240
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 174,857
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,857
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 26,383
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,865
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,815
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,352,376
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 380,538
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 45,484
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 45,484
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,087
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,087
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 2,375,150
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 2,375,150
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,084,884
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 135,012
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,219,896
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,701
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,971,838
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 727,005
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,226
12. Odložený daňový záväzok (481A) 725,779
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,069,976
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 163,231
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 163,231
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 21
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,256
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,905,433
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 174,857
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 174,857
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 83,532
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 83,531
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 83,531
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,660
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 27,844
D. Služby (účtová skupina 51) 1,085
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 731
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 588
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 143
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 53,871
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,602
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,681
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,243
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,243
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 438
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,680
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,191
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,490
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,490
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,701
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 23.01.2017