Vytvoriť faktúru

EURO C.A.R. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EURO C.A.R.
IČO 31375600
DIČ 2020940537
IČ DPH SK2020940537
Dátum vzniku 14 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO C.A.R.
Dostojevského rad 11
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 161 475 €
Zisk 1 273 €
Aktíva 198 835 €
Vlastný kapitál -1 473 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903723958
Mobile phone(s) 0903723958
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 197,974
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 64,033
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 64,033
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,043
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 36,581
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,409
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 133,941
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 142
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 142
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 194
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 194
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 133,605
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,223
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 130,382
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,974
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -200
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,112
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,469
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -11,581
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,273
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,174
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 198,174
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,475
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,475
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,215
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,484
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 161,482
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 161,475
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 475
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 161,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 159,183
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 3,205
D. Služby (účtová skupina 51) 12,976
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 341
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,498
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,498
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 129,294
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 82
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 787
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,292
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,706
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 65
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,234
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,273
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015