Vytvoriť faktúru

NYBRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno NYBRA
IČO 31375669
DIČ 2020346119
IČ DPH SK2020346119
Dátum vzniku 21 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NYBRA
Ľudovíta Fullu 3
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 050 336 €
Zisk 335 009 €
Aktíva 812 515 €
Vlastný kapitál 713 226 €
Kontaktné informácie
Email demeter.dusan@gmail.com
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,206,236
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 928,493
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 658,519
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 175,942
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 347,436
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 135,141
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 269,974
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 269,974
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 275,841
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,375
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,113
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,113
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,262
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 261,466
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,041
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 245,425
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,902
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,902
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,206,236
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,089,160
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,950
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,950
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 69,017
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,201
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,201
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 82,481
2. Ostatné fondy (427, 42X) 82,481
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 589,502
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 589,502
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 335,009
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,076
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 509
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 509
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 116,567
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 133,305
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 133,305
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 593
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 229
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) -17,560
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,050,336
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,047,431
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,905
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 616,208
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 135,642
D. Služby (účtová skupina 51) 349,902
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,733
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,073
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,660
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,060
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 95,842
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 95,842
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,029
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 434,128
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 561,887
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 73
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 73
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 73
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,256
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,256
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,183
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 432,945
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 97,936
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 97,936
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 335,009
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 18.01.2017