Vytvoriť faktúru

S.O.F. HERCEG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.O.F. HERCEG
IČO 31375758
DIČ 2020353665
IČ DPH SK2020353665
Dátum vzniku 19 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.O.F. HERCEG
Slovnaftská ul. 102
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 312 991 €
Zisk 61 274 €
Aktíva 2 110 800 €
Vlastný kapitál 1 744 940 €
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,235,772
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,265,351
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,265,351
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 383,717
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 742,507
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 138,627
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 962,967
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 26,529
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26,529
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,662
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,662
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 843,450
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 830,603
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 830,603
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,755
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,092
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 88,326
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,532
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 83,794
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,454
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 7,454
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,235,772
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,710,742
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 119,381
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 852
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 852
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 144,659
2. Ostatné fondy (427, 42X) 144,659
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,377,936
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,377,936
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 61,274
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 525,030
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,152
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 10,948
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,204
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 104
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 104
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 497,496
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 203,737
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,737
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 135,769
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 52,193
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,141
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,899
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 87,401
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 356
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,278
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,348
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,930
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,312,991
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,312,991
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,285,871
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 9,191
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,027
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,902
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,228,970
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 321,420
D. Služby (účtová skupina 51) 1,414,268
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 348,867
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 249,947
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 87,519
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,401
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,165
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 97,273
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 97,273
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,200
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,036
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,741
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 84,021
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 559,374
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 64
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 64
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 64
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,055
O. Kurzové straty (563) 184
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,871
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,991
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 82,030
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 20,756
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 18,919
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,837
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61,274
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017