Vytvoriť faktúru

ARKO TECHNOLOGY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARKO TECHNOLOGY
IČO 31375910
DIČ 2020337231
IČ DPH SK2020337231
Dátum vzniku 19 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARKO TECHNOLOGY
Kamenárska 8
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 976 548 €
Zisk 50 613 €
Aktíva 1 823 027 €
Vlastný kapitál 396 533 €
Kontaktné informácie
Email arkotechno@gmail.com
Phone(s) 0907761812
Mobile phone(s) 0907761812
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,478,824
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 753,336
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 653,336
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 171,221
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 474,859
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,256
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 100,000
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 100,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 701,910
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 210,604
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,578
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 205,026
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 304,710
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 277,296
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 277,296
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 27,414
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 186,596
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 840
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 185,756
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,578
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,448
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 19,130
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,478,824
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 324,330
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 266,414
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 503,106
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -236,692
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 50,613
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,154,494
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 177,000
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 177,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 956,947
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 749,799
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 749,799
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,258
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 871
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,250
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 200,769
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 20,547
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 510,315
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 976,548
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 349,355
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 160,960
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 348,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 118,233
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 922,431
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 401,151
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 46,215
D. Služby (účtová skupina 51) 173,660
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,621
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,824
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,625
4. Sociálne náklady (527, 528) 172
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 46,493
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 33,563
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 33,563
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 134,321
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,783
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 64,190
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 54,117
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -110,711
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 99
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 50
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 50
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 35
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 35
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 14
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 395
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 395
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -296
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 53,821
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,208
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,208
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 50,613
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.08.2016