Vytvoriť faktúru

PPA INŽINIERING - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PPA INŽINIERING
IČO 31376045
DIČ 2020341884
IČ DPH SK2020341884
Dátum vzniku 22 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPA INŽINIERING
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 034 588 €
Zisk 441 357 €
Aktíva 5 442 462 €
Vlastný kapitál 1 023 000 €
Kontaktné informácie
Email ppa@ppa.sk
Webová stránka http://www.ppa.sk
Phone(s) +421249237111, +421249237374
Fax(es) 0484163175, 0249237300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,315,894
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 218,713
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 218,713
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 218,713
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,086,621
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,036
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,036
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 11,651
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 11,651
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,612,549
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,367,925
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,367,925
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 244,624
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 460,385
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,747
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 446,638
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,560
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,170
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,390
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,315,894
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,450,004
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 162,650
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 162,650
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 331,939
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 32,530
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 32,530
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 7,625
2. Ostatné fondy (427, 42X) 7,625
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 473,903
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 473,903
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 441,357
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,783,939
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 47,660
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 40,192
12. Odložený daňový záväzok (481A) 7,468
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 52,152
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 52,152
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,639,159
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,140,071
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,140,071
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 152,541
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 83,728
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 262,819
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 44,968
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 44,968
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 81,951
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 81,951
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,494,195
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,034,588
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,486,390
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -470,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,805
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,393
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,396,254
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,020,151
D. Služby (účtová skupina 51) 3,434,375
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,649,439
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,913,989
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 685,074
4. Sociálne náklady (527, 528) 50,376
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,570
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 74,529
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 74,529
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 178,238
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,952
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 638,334
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,561,864
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 358
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 37
XII. Kurzové zisky (663) 92
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 229
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,371
O. Kurzové straty (563) 119
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,252
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,013
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 629,321
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 187,964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 184,434
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,530
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 441,357
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376045 DIČ: 2020341884 IČ DPH: SK2020341884
 • Sídlo: PPA INŽINIERING, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marián Kolenčík Ľudovíta Štúra 1559/12 Močenok 951 31 21.06.1999
  Ing. Bystrík Berthoty Obchodná 29 Bratislava 811 06 27.09.2012
  Ing. Igor Jamnický Karpatská 3106/1 Žilina 010 08 12.08.2013
  Ing. Karol Letko ul. M.R. Štefánika 53 Zvolen 960 01 12.08.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PPA CONTROLL a.s. 162 651 € (100%) Bratislava 830 00
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Jamnický Karpatská 3106/1 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 12.08.2013
   Ing. Karol Letko ul. M.R. Štefánika 53 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 12.08.2013
   24.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bystrík Berthoty Obchodná 29 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.09.2012
   23.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubala Brezová 403/10 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 10.03.1995
   29.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Nezábudková 12 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1999
   03.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubala Brezová 403/10 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 10.03.1995
   02.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1995
   11.12.2002Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kolenčík Ľudovíta Štúra 1559/12 Močenok 951 31 Vznik funkcie: 21.06.1999
   Ing. Milan Baláž Nezábudková 12 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1999
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1995
   10.12.2002Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Nezábudkova 12 Bratislava 821 01
   Ing. Marián Kolenčík Repašského 5 Bratislava 841 02
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   05.11.2001Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   04.11.2001Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   04.01.2000Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, výroby a služieb
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   03.01.2000Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   PPA INŽINIERING, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Nezábudkova 12 Bratislava 821 01
   Ing. Marián Kolenčík Repašského 5 Bratislava 841 02
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   24.08.1999Zrušené obchodné meno:
   PPA-MONT s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bartko Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. Štefan Belický Kríkova 1 Bratislava
   Ing. František Klandúch Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava
   05.02.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   03.10.1995Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   13.06.1995Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Belický Kríkova 1 Bratislava
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava
   12.06.1995Zrušené sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 840 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Orlický Hronská 14 Bratislava
   Ing. Zdenko Vaca Heyrovského 8 Bratislava
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   PPA-MONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba, vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia a oprava elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Bartko Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. František Klandúch Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. Marián Orlický Hronská 14 Bratislava
   Ing. Zdenko Vaca Heyrovského 8 Bratislava