Vytvoriť faktúru

ENGO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENGO
IČO 31376053
DIČ 2020337209
IČ DPH SK2020337209
Dátum vzniku 20 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENGO
Vl. Clementisa 13
91700
Trnava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 275 722 €
Zisk 12 597 €
Aktíva 1 703 689 €
Vlastný kapitál 342 682 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0335340301, 0335340302, 0335340303, 0335907210
Mobile phone(s) +421903593777
Fax(es) 0335504389
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,492,016
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 696,329
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 696,329
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 136,878
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 456,731
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 102,720
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 756,460
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 207,116
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,255
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 166,396
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 11,465
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 317,808
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 312,000
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 312,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,808
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 231,536
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 50,125
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 181,411
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39,227
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 27,467
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 11,760
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,492,016
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 355,279
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 50,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 50,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 287,682
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 287,682
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,597
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,136,737
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,421
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 930
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,491
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 184,461
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 830,993
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 799,213
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 799,213
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,657
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,631
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,027
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,138
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,327
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,200
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,200
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 110,662
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,275,722
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,963,113
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 275,144
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 580
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 36,885
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,235,609
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,492,833
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 67,399
D. Služby (účtová skupina 51) 336,075
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 207,491
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 147,245
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 52,874
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,372
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,814
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 97,224
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 97,224
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 704
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,069
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 40,113
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 341,950
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,396
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 355
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 355
XII. Kurzové zisky (663) 5,041
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,793
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,441
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,441
O. Kurzové straty (563) 2,883
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,469
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,397
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,716
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,119
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 9,283
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 836
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 12,597
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015