Vytvoriť faktúru

IG BAU - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno IG BAU
IČO 31376126
Dátum vzniku 13 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IG BAU
Pílová 7
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 12 600 €
Zisk 7 790 €
Aktíva 76 483 €
Vlastný kapitál 51 258 €
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 117,835
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 50,912
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,912
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,912
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 48,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 48,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 66,923
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 50,977
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 41,000
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,977
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,946
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,581
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,365
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,835
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 59,048
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,290
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,290
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 43,328
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 43,328
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,790
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,787
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,011
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,011
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 53,276
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,975
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,975
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,753
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,000
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,600
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 12,600
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,600
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,202
D. Služby (účtová skupina 51) 500
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 357
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 500
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 500
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 845
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,398
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,100
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 174
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 174
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -173
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,225
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,435
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,435
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,790
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.06.2016