Vytvoriť faktúru

EBA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EBA
IČO 31376134
DIČ 2020494872
IČ DPH SK2020494872
Dátum vzniku 27 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EBA
Rusovská cesta 1
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 370 468 €
Zisk 884 878 €
Aktíva 14 580 253 €
Vlastný kapitál 10 388 706 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245994826, 0245994831
Fax(es) 0245994828
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,646,622
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,522,862
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 67,419
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 67,419
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,404,792
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,402,192
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,534,617
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,917,210
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 56,249
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 494,524
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 50,651
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 50,651
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,104,221
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 181,709
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 63,109
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 11,539
3. Výrobky (123) - /194/ 106,315
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 746
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 194,893
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 194,893
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194,893
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,638,958
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,200,952
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,200,952
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 2,362,652
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 32,562
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 42,792
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 88,661
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,289
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 84,372
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19,539
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 391
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 17,846
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,302
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,646,622
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,733,802
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,000,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,000,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 40,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 40,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 213
2. Ostatné fondy (427, 42X) 213
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -191,289
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -284,278
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 92,989
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 884,878
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,680,579
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,155,714
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 2,456
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 2,456
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,179,143
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 42,230
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 432,664
12. Odložený daňový záväzok (481A) 499,221
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,214,866
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,518,482
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,518,482
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 106,285
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 66,307
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 123,901
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 399,891
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 309,695
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 102,291
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 207,404
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 304
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 232,241
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 7,103
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 213,142
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 11,996
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 12,996,779
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,370,468
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 325,112
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 277,289
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,381,777
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -3,786
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 16,387
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,728
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 363,961
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,225,320
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 217,514
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 776,510
D. Služby (účtová skupina 51) 7,565,692
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,282,985
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,649,893
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 526,545
4. Sociálne náklady (527, 528) 106,547
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 183,779
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 653,148
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 653,148
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 722
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 147,825
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 397,145
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,145,148
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,437,063
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,301,446
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 10,000,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39,837
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 39,837
XII. Kurzové zisky (663) 2
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 260,932
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 675
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,302,182
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 10,000,000
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 284,967
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 284,967
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,215
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -736
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,144,412
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 259,534
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 173,770
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 85,764
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 884,878
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016