Vytvoriť faktúru

PRESSFOTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRESSFOTO
IČO 31376266
DIČ 2020333953
IČ DPH SK2020333953
Dátum vzniku 22 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRESSFOTO
Čajakova 18
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 114 874 €
Zisk -24 577 €
Aktíva 742 688 €
Vlastný kapitál 24 735 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421948776613
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 728,130
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 707,001
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 707,001
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 115,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 538,798
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 52,703
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,115
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 76
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 76
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,699
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 162
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 162
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,537
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,340
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 828
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 512
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,014
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,014
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 728,130
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,761
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 8,738
2. Ostatné fondy (427, 42X) 8,738
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 10,297
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 10,297
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -24,577
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 717,149
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 487,111
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 487,111
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 229,788
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 73,640
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,640
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 90,921
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 122
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,437
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 61,666
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 250
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 250
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,220
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 9,220
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 114,874
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 114,874
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 102,374
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,129
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,322
D. Služby (účtová skupina 51) 64,811
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,180
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,168
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,477
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 49,076
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 49,076
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,903
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 4
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,356
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,255
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,241
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,178
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,050
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,050
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 128
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,178
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,433
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,144
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,144
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -24,577
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.11.2016