Vytvoriť faktúru

ALVIKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALVIKA
IČO 31376321
DIČ 2020337187
IČ DPH SK2020337187
Dátum vzniku 22 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALVIKA
Furmanská 7
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 983 810 €
Zisk 48 929 €
Aktíva 1 257 411 €
Vlastný kapitál 170 172 €
Kontaktné informácie
Email alvika.sro@centrum.sk
Phone(s) 0264285216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 484,392
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 41,229
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 41,229
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 41,229
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 441,905
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,617
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,113
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 504
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 208,931
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 208,931
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,931
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 190,302
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 161,746
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,746
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,549
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,055
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,895
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,160
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,258
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,258
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 484,392
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,058
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,772
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,765
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,765
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 33,592
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 33,592
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,929
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 391,334
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,924
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,940
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,984
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 368,569
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 257,294
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 257,294
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93,730
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,196
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,705
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,666
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 978
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 10,841
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,841
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 48,792
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,983,810
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 48,792
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,914,191
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,654
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,916,370
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 43,049
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 484,474
D. Služby (účtová skupina 51) 1,022,718
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 240,699
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 175,782
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 60,477
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,440
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,700
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,904
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,904
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,156
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 82,727
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,943
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 67,440
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 412,742
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,897
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,856
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,418
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,400
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,400
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,018
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,521
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 64,919
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,990
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,644
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 346
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,929
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376321 DIČ: 2020337187 IČ DPH: SK2020337187
 • Sídlo: ALVIKA, Furmanská 7, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01 22.07.1994
  Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07 02.03.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Július Alpár 3 386 € (50%) Klemensova 4 Bratislava 811 01
  Jozef Varga 3 386 € (50%) Eisnerova 38 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.03.2006Nové sidlo:
   Furmanská 7 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 02.03.2006
   24.03.2006Zrušené sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 832 36
   Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Korabinského 5 Bratislava 811 02
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko Vznik funkcie: 26.09.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   27.05.2003Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Korabinského 5 Bratislava 811 02
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko Vznik funkcie: 26.09.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   26.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   16.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   15.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   03.06.1999Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   02.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   27.01.1998Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   07.06.1995Nové sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 832 36
   06.06.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vyšný Votrubova 13 Bratislava 821 09
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   ALVIKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod /na tovar, na ktorý zákon vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/;
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/;
   strojárenská výroba - kovoobrábanie;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   vykonávanie inžinierskych stavieb;
   Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Votrubova 13 Bratislava 821 09