Vytvoriť faktúru

FYTOFARM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FYTOFARM
IČO 31376398
DIČ 2020337198
IČ DPH SK2020337198
Dátum vzniku 27 Júla 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FYTOFARM
Dúbravská cesta 21
84251
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 566 337 €
Zisk 8 734 €
Aktíva 294 227 €
Vlastný kapitál 88 229 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254793935, 0254776552
Fax(es) 0254776552
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 292,198
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,747
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,480
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,480
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,267
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 829
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 2,438
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,221
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,186
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,186
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 110,105
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 94,096
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,096
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,500
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,017
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,492
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 153,930
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29,716
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 124,214
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 230
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 230
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 292,198
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,963
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 74
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 74
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 77,531
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 146,336
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -68,805
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,734
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,235
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 183,597
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,463
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,463
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 147,730
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,707
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,697
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,020
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,020
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,618
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 566,337
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 549,837
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 550,432
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 203,985
D. Služby (účtová skupina 51) 112,918
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 164,588
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 131,363
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,425
4. Sociálne náklady (527, 528) 800
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,479
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,011
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,011
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 57,064
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,387
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,905
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 249,434
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 366
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 360
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,656
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 941
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 941
O. Kurzové straty (563) 525
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,190
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,290
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,615
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,734
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31376398 DIČ: 2020337198 IČ DPH: SK2020337198
 • Sídlo: FYTOFARM, Dúbravská cesta 21, 84251, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Júla 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Štefan Varkonda, CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03 27.07.1994
  Ing. Liana Ujhelyiová, CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23 01.07.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Štefan Varkonda, CSc. 3 320 € (33.3%) Borodáčova 17 Bratislava 821 03
  Ing. Liana Ujhelyiová, CSc. 3 320 € (33.3%) Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23
  Oľga Hýblová 3 320 € (33.3%) Brezovská 17 Bratislava 831 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.10.2013Noví spoločníci:
   Oľga Hýblová Brezovská 17 Bratislava 831 03
   16.08.2005Noví spoločníci:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23
   15.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   14.10.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 27.07.1994
   13.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1994
   02.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 01.07.1999
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1994
   01.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   11.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   10.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   24.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   23.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Obložinský Závadská 5 Bratislava
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   03.03.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 21 Bratislava 842 51
   Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   02.03.1995Zrušené sidlo:
   Na Pántoch 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   FYTOFARM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na Pántoch 20 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výroba v oblasti biotechnologických a chemických špecialít a prípravkov na výživu a ochranu rastlín, okrem výroby jedov a žieravín
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a nákup a predaj tovarov
   výkon služieb v oblasti biotechnológií a aplikovanej biológie pre ochranu a výživu rastlín
   poradenská činnosť v oblasti biotechnologických a chemických špecialít a prípravkov na výživu a ochranu, v oblasti biotechnológie a aplikovanej biológie pre ochranu a výživu rastlín
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Obložinský Závadská 5 Bratislava
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava