Vytvoriť faktúru

A.C.L. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno A.C.L.
IČO 31376673
DIČ 2020337165
IČ DPH SK2020337165
Dátum vzniku 04 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.C.L.
Dopravná 12
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 476 €
Zisk -577 €
Aktíva 5 429 €
Vlastný kapitál -82 493 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244451828, 0244633183, 0262318691, 0090211555, 0903211555
Mobile phone(s) 0903211555
Fax(es) 0244451863
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,551
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,112
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,652
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,578
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,578
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -38
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,460
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,458
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 439
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 439
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,551
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -83,070
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,013
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,013
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -91,145
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -91,145
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -577
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,621
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 179
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 179
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 87,442
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,853
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,853
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,474
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,476
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,476
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,913
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,563
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,364
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,284
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,281
D. Služby (účtová skupina 51) 8,903
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 306
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,590
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,590
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,112
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,008
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 729
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 729
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -729
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 383
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -577
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015