Vytvoriť faktúru

PROCOM - SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROCOM - SERVIS
IČO 31376967
DIČ 2020334041
IČ DPH SK2020334041
Dátum vzniku 11 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROCOM - SERVIS
Smrečianska 16
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 020 €
Zisk -4 702 €
Aktíva 10 960 €
Vlastný kapitál -67 340 €
Kontaktné informácie
Email irena.kosikova@procom-sk.sk
Phone(s) 0244255613
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 267,203
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 216,968
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 216,968
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 84,700
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 132,268
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 50,096
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,490
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,490
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,538
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,538
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,538
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28,068
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 696
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,372
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 139
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 139
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 267,203
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -72,042
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -74,340
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,265
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -76,605
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,702
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 339,245
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 258,325
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 257,178
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,147
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 67,781
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,728
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,728
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 63,293
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,760
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 13,139
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 14,017
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 14,020
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 660
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,357
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,158
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 528
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,342
D. Služby (účtová skupina 51) 3,106
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 208
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,974
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,974
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,862
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,041
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,608
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,178
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,178
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 430
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,604
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,742
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,702
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015