Vytvoriť faktúru

Agentúra EVKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Agentúra EVKA
IČO 31376975
DIČ 2020339959
IČ DPH SK2020339959
Dátum vzniku 12 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Agentúra EVKA
Galvaniho 14/D
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 510 399 €
Zisk 227 187 €
Aktíva 683 565 €
Vlastný kapitál 306 266 €
Kontaktné informácie
Email info@evka.sk
Webová stránka http://www.evka.eu
Phone(s) +421243425653, +421243425652, +421243425654, +421243425651
Fax(es) 0243425653
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,641,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 177,166
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,658
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,658
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 171,008
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 171,008
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,500
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 3,500
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,440,960
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 42,261
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 42,261
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 356,540
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 161,544
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,544
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 130,976
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64,020
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,042,159
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,070
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,034,089
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 23,282
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,282
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,641,408
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 507,989
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 40,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 40,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 240,470
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 227,187
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,132,707
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,450
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,450
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,118,401
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 762,007
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 762,007
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 78,352
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,711
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 9,050
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,696
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 250,585
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,856
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,856
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 712
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,431,019
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,510,399
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,431,019
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -27,189
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 42,261
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 28,552
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 35,756
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,212,252
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 974,029
D. Služby (účtová skupina 51) 3,898,263
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 206,659
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 151,513
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,655
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,491
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,370
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 72,007
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 72,007
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 14,824
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,100
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 298,147
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 573,799
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 703
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 31
XII. Kurzové zisky (663) 328
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 344
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,183
O. Kurzové straty (563) 2,326
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,857
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 291,667
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 64,480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 64,480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 227,187
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015