Vytvoriť faktúru

Richter Rasen Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Richter Rasen Slovakia
IČO 31377017
DIČ 2020307289
IČ DPH SK2020307289
Dátum vzniku 12 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Richter Rasen Slovakia
90872
Závod
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 372 882 €
Zisk 42 562 €
Aktíva 2 377 142 €
Vlastný kapitál -118 110 €
Kontaktné informácie
Email info@richter-rasen.eu
Webová stránka http://www.richter-rasen.eu
Phone(s) +421347751805, +421347751807, +421347751806
Fax(es) 0347751807
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,455,178
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 150,918
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 150,918
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 16,828
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 32,342
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 101,748
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,303,790
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,261,954
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 59,313
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 947,345
3. Výrobky (123) - /194/ 254,498
4. Zvieratá (124) - /195/ 798
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 144
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 144
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,033,506
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,027,770
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,027,770
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 519
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,217
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,186
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,177
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,009
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 470
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 470
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,455,178
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -113,165
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 150,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,457
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,457
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 63,264
2. Ostatné fondy (427, 42X) 63,264
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -379,087
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -379,087
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 42,562
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,568,343
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,835
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,835
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,347,032
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,271,684
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,271,684
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 39,247
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,377
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,701
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,095
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,928
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 35,459
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,459
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 62,557
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 118,460
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 885,312
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,372,882
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 91,057
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 748,354
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,901
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 265,412
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 35,120
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 187,038
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,316,195
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 37
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 340,863
D. Služby (účtová skupina 51) 324,246
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 415,651
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 305,518
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 96,326
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,807
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,494
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,580
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,580
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 203,324
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,687
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 485,578
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XII. Kurzové zisky (663) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,183
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,860
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,860
O. Kurzové straty (563) 35
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,288
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,524
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,962
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,962
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 42,562
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.08.2016
 • IČO:31377017 DIČ: 2020307289 IČ DPH: SK2020307289
 • Sídlo: Richter Rasen Slovakia, 90872, Závod
 • Dátum vzniku: 12 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mag. rer. soc. oec. Bianca Götz-Richter Spittelberggasse 3/3 Viedeň 1070 Rakúska republika 31.08.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Alexander Josef Richter 136 639 € (100%) Deutsch - Brodersdorf 2443 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   25.08.2016Noví spoločníci:
   Alexander Josef Richter Kirchengasse 2 Deutsch - Brodersdorf 2443 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   11.09.2015Nový štatutárny orgán:
   Mag. rer. soc. oec. Bianca Götz-Richter Spittelberggasse 3/3 Viedeň 1070 Rakúska republika Vznik funkcie: 31.08.2015
   03.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Alexander Josef Richter Kirchengasse 2 Deutsch - Brodersdorf 2443 Rakúsko Vznik funkcie: 27.03.2007
   09.01.2004Nové sidlo:
   154 Závod 908 72
   15.12.2000Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárska výroba
   12.08.1994Nové obchodné meno:
   Richter Rasen Slovakia, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výsadba a úprava trávnatých plôch športových zariadení
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   organizovanie výstav a veľtrhov
   údržba verejných plôch