Vytvoriť faktúru

EMITplus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMITplus
IČO 31377149
DIČ 2020353643
IČ DPH SK2020353643
Dátum vzniku 04 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMITplus
Colnícka 908/1E
85110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 243 128 €
Zisk 5 869 €
Aktíva 50 171 €
Vlastný kapitál -51 605 €
Kontaktné informácie
Email emitplus@emitplus.sk
Phone(s) 0263532631
Fax(es) 0263532631
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 50,496
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,005
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,884
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,884
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,121
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,121
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 40,796
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,786
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,786
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 34,739
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,536
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,536
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 35
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -832
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,363
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,363
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,908
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 141
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,767
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,695
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,695
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,496
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -54,533
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,660
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,660
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -68,701
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -68,701
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,869
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 102,766
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,242
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,242
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 75,005
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,288
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,288
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 26,264
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 808
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,890
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,156
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,599
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,294
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,294
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,225
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 2,263
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,263
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 242,604
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 243,128
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,915
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 226,689
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 229,937
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 13,987
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,881
D. Služby (účtová skupina 51) 55,255
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 134,624
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 98,498
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,606
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,520
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 643
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,604
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,604
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 570
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,373
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,191
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 164,481
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,362
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,905
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,905
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,457
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,362
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,829
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,869
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31377149 DIČ: 2020353643 IČ DPH: SK2020353643
 • Sídlo: EMITplus, Colnícka 908/1E, 85110, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Gaži Colnícka 908/1E Bratislava 851 10 15.10.2005
  PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1E Bratislava 851 10 15.10.2005
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Gaži 6 639 € (100%) Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.08.2011Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   vydavateľská činnosť
   03.03.2010Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   15.10.2005Nové sidlo:
   Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1E Bratislava 851 10
   14.10.2005Zrušené sidlo:
   Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 1/e Bratislava 851 10
   PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   01.10.2005Nové sidlo:
   Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Colnícka 1/e Bratislava 851 10
   PaedDr. Elena Gažiová Colnícka 908/1e Bratislava 851 10
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   PaedDr. Elena Gažiová Šášovská 8 Bratislava
   02.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   01.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   18.01.1996Nové obchodné meno:
   EMITplus s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   PaedDr. Elena Gažiová Šášovská 8 Bratislava
   17.01.1996Zrušené obchodné meno:
   SOS Software s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   04.08.1994Nové obchodné meno:
   SOS Software s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šášovská 8 Bratislava 851 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software
   konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej techniky
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Gaži Šášovská 8 Bratislava