Vytvoriť faktúru

AREKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AREKO
IČO 31377530
DIČ 2020320181
IČ DPH SK2020320181
Dátum vzniku 18 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AREKO
Tomanova 35
83107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 131 031 €
Zisk 125 299 €
Aktíva 871 474 €
Vlastný kapitál 531 195 €
Kontaktné informácie
Email areko@areko.sk
Webová stránka http://www.areko.sk
Phone(s) +421243634044, +421243634045, +421243634046, +421243634047
Fax(es) 0243634044
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,061,890
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 484,065
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 484,065
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 183,972
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 238,197
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,290
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 52,606
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 575,330
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 137,996
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,284
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 128,712
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 183,789
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 174,331
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 174,331
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,458
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 253,545
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,205
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 249,340
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,495
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,495
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,061,890
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 655,494
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,028
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,028
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,204
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,795
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,795
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,578
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,578
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 444,590
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 444,590
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 125,299
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 405,706
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 512
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 512
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 52,387
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 345,188
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 172,611
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 172,611
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130,056
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,902
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,643
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,026
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,950
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,223
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,223
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,396
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 690
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 257
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 433
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,132,995
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,131,031
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,086,493
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,339
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,199
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 963,151
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 615,132
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,167
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -828
D. Služby (účtová skupina 51) 54,410
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 207,654
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 152,496
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 50,769
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,389
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,532
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,095
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,095
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,704
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,285
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 167,880
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 433,951
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,964
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 1,603
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 343
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,629
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,071
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,071
O. Kurzové straty (563) 925
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,633
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,665
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 161,215
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 35,916
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 35,916
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 125,299
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015