Vytvoriť faktúru

B - W - T plus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno B - W - T plus
IČO 31377637
DIČ 2020346207
IČ DPH SK2020346207
Dátum vzniku 19 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo B - W - T plus
Ružová dolina 16648/8
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 799 875 €
Zisk 28 887 €
Aktíva 701 559 €
Vlastný kapitál 367 869 €
Kontaktné informácie
Email info@bwtplus.sk
Phone(s) 0949506241, 0239007794
Mobile phone(s) 0949506241
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 987,220
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 475,566
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 221,100
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 6,500
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 198,900
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 15,700
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 254,466
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 254,466
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 511,654
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 497,925
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 489,145
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 489,145
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 8,780
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,729
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 613
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,116
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 987,220
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 447,706
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 249,467
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 249,467
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 162,049
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 162,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,887
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 539,514
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,906
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,906
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 525,231
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 482,628
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 482,628
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,008
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,561
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,034
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 11,377
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,558
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 819
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 799,875
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 799,875
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 799,875
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 762,432
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,705
D. Služby (účtová skupina 51) 508,581
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 238,945
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 175,976
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 58,458
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,511
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 433
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,700
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,700
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,068
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 37,443
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 289,589
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 76
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 76
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -73
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 37,370
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 8,483
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,483
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,887
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015