Vytvoriť faktúru

Panmedia Western - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Panmedia Western
IČO 31377734
DIČ 2020334019
IČ DPH SK2020334019
Dátum vzniku 18 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Panmedia Western
Mlynské Luhy 86A
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 917 363 €
Zisk 80 885 €
Aktíva 1 236 602 €
Vlastný kapitál 153 186 €
Kontaktné informácie
Email panmedia@panmedia.sk
Phone(s) 0259207632, 0259207673, 0259207611, 0259207631
Fax(es) 0259207673, 0259207611
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,504,795
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,832
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 308
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 308
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,524
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,271
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,253
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,476,372
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 43
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 43
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 11,485
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 11,485
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,261,189
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,261,189
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,261,189
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 203,655
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,342
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 200,313
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,591
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,590
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,504,795
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 234,070
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,279
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,279
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,978
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,978
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 135,928
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 195,542
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -59,614
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 80,885
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,270,353
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,281
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,281
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,706
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 2,706
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,199,626
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 829,097
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 829,097
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 304,462
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,892
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,921
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,254
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 66,740
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 18,947
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 47,793
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 372
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 372
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,917,089
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,917,363
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,917,089
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 274
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,803,935
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,699
D. Služby (účtová skupina 51) 4,422,985
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 311,397
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 235,593
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 69,155
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,649
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 487
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,014
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,014
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 31,546
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,807
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 113,428
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 487,405
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,789
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27
XII. Kurzové zisky (663) 1,762
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,241
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 507
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 507
O. Kurzové straty (563) 2,156
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,578
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,452
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 109,976
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 29,091
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 42,493
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -13,402
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 80,885
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
 • IČO:31377734 DIČ: 2020334019 IČ DPH: SK2020334019
 • Sídlo: Panmedia Western, Mlynské Luhy 86A, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Katarína Štefániková Borovicová 1133/24 Lozorno 900 55 05.03.2001
  Marek Pajtáš Nemocničná ul. 659/4 Galanta 924 01 23.06.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Katarína Štefániková 2 756 € (20.8%) Borovicová 26 Lozorno 900 55
  Jozef Červeň 2 556 € (19.2%) Vajnorská 44 Bratislava 831 03
  Marek Pajtáš 1 660 € (12.5%) Nemocničná 625/65 Galanta 924 01
  Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs GmbH 6 307 € (47.5%) Wien 1060 Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.08.2010Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 86A Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs GmbH Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   25.08.2010Zrušené sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs AG Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   30.10.2007Noví spoločníci:
   Lowe GGK Beteiligungsverwaltungs AG Mariahilferstrasse 17 Wien 1060 Rakúsko
   29.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Lowe GGK Holding AG Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúsko
   20.05.2006Nové predmety činnosti:
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie)
   organizovanie a sprostredkovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, kurzov a školení
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť
   marketing
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákup, predaj, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálnych programov na základe zmluvy s autorom
   prieskum trhu a verejnej mienky
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   poradenská činnosť v oblasti kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
   vedenie účtovníctva
   poradenské služby v oblasti hardwaru
   činnosť podnikateľských, účtovných a organizačných poradcov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie verejne dostupných informácií, prieskum trhu a ich následné spracovanie
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Jozef Červeň Vajnorská 44 Bratislava 831 03
   Marek Pajtáš Nemocničná 625/65 Galanta 924 01
   Lowe GGK Holding AG Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúsko
   19.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Lowe Lintas GGK Holding AG Hietzinger Hauptstrasse 45 Wien 1130 Rakúsko
   Jozef Červeň 68 Dlhá nad Oravou 027 55
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Plötzeneder Beckegasse 11 Laxenburg 2361 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Tabaková 5 Bratislava
   18.05.2004Nové sidlo:
   Havlíčkova 12 Bratislava 811 04
   17.05.2004Zrušené sidlo:
   Staré Grunty 3305/7 Bratislava 841 04
   05.03.2001Nové sidlo:
   Staré Grunty 3305/7 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Lowe Lintas GGK Holding AG Hietzinger Hauptstrasse 45 Wien 1130 Rakúsko
   Jozef Červeň 68 Dlhá nad Oravou 027 55
   Nový štatutárny orgán:
   Katarína Štefániková Borovicová 26 Lozorno 900 55
   04.03.2001Zrušené sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   24.05.1999Nové obchodné meno:
   Panmedia Western, s.r.o.
   23.05.1999Zrušené obchodné meno:
   PANMÉDIA, s.r.o.
   18.04.1998Noví spoločníci:
   Katarína Štefániková Borovicová 26 Lozorno 900 55
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   17.04.1998Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   03.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Thomas Plötzeneder Beckegasse 11 Laxenburg 2361 Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Tabaková 5 Bratislava
   27.10.1997Noví spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   26.10.1997Zrušeny spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Dr. Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Peter Velický Kuklovská 33 Bratislava
   20.06.1997Nové sidlo:
   Devínska cesta 120 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   LOWE GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft /ďalej len LOWE GGK Occidental/ Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   19.06.1997Zrušené sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Zrušeny spoločníci:
   GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft (ďalej len GGK Occidental) Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Slavomír Magál Heyduková 9 Bratislava
   11.04.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti reklamy, reklamné služby a reklamná činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   GGK Occidental Holding Aktiengesellschaft (ďalej len GGK Occidental) Linzer Strasse 375 Wien 1140 Rakúska republika
   Dr. Slavomír Magál Heydukova 9 Bratislava
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   Peter Velický Kuklovská 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Katarína Štefániková Tabaková 5 Bratislava
   10.04.1996Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Zrušeny spoločníci:
   GGK, s.r.o. Brečtanova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1994Nové obchodné meno:
   PANMÉDIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Brečtanova 1 Bratislava 833 14
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov, /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   reklamná činnosť
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   GGK, s.r.o. Brečtanova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Slavomír Magál Heyduková 9 Bratislava