Vytvoriť faktúru

Direct Marketing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Direct Marketing
IČO 31377793
DIČ 2020329894
IČ DPH SK2020329894
Dátum vzniku 18 Augusta 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Direct Marketing
Lamačská 22
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 220 523 €
Zisk 1 017 €
Aktíva 2 589 965 €
Vlastný kapitál 1 750 471 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245246264, 0245520471, 0245522915, 0245524054, 0245525907, 0245525909, 0905486014, 0915749303
Mobile phone(s) +421911218035, +421918701900
Fax(es) 0245522917
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,525,162
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,134,431
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 18,495
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 18,495
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 55,275
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 55,275
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,060,661
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 160,661
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 900,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,384,576
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25,586
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,586
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 379
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 379
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 379
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,314,495
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 928,962
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 928,962
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 129,211
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,044
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 180,278
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 44,116
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,283
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 41,833
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,155
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,155
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,525,162
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,759,956
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,887,870
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,887,870
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 55,844
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 55,844
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -99,586
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -99,586
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,085,189
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 502,513
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,587,702
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,017
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 698,442
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,294
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,192
12. Odložený daňový záväzok (481A) 102
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 564,268
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 288,737
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 288,737
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 245,423
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,526
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,953
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,423
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,206
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,082
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,082
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 123,798
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 66,764
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 66,764
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,222,439
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,220,523
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 693
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,204,614
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,216
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,204,569
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 522
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,157
D. Služby (účtová skupina 51) 1,940,303
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 185,552
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 139,862
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,825
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,865
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,004
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,642
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,642
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,389
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,954
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 221,325
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,916
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 1,908
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,495
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,846
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,846
O. Kurzové straty (563) 3,025
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,624
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,579
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,375
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,358
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,477
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -119
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31377793 DIČ: 2020329894 IČ DPH: SK2020329894
 • Sídlo: Direct Marketing, Lamačská 22, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Martin Šeliga člen Dukelská 37 Modra 900 01 20.01.2010
  Ing. Petr Sucharda predseda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika 08.09.2011
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.05.2014Nové sidlo:
   Lamačská 22 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.01.2010
   06.05.2014Zrušené sidlo:
   Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.01.2010
   Mgr. Michal Švec - člen Čierny chodník 10202/33 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   19.07.2013Nové predmety činnosti:
   polygrafická výroba
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Michal Švec - člen Čierny chodník 10202/33 Bratislava - Vajnory 831 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   18.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   23.05.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Sucharda - predseda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2011
   22.05.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Petr Sucharda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2011
   27.09.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Petr Sucharda Krausova 605 Praha 199 00 Česká republika Vznik funkcie: 08.09.2011
   26.09.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Klinka - predseda 174 Liptovská Teplá 034 83 Vznik funkcie: 17.06.2009
   26.02.2010Nový štatutárny orgán:
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 20.01.2010
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.01.2010
   25.02.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Maroš Horňáček - člen Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 03.06.2009
   Ing. Ľuboš Obetko - člen 529 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 03.06.2009
   23.09.2009Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Maroš Horňáček - člen Komárnická 113/6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 03.06.2009
   Ing. Ľubomír Klinka - predseda 174 Liptovská Teplá 034 83 Vznik funkcie: 17.06.2009
   Ing. Ľuboš Obetko - člen 529 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 03.06.2009
   22.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys - predseda 722 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.06.2005
   Tamara Štrbáková - člen Beskydská 11 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.02.2008
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislva 821 07 Vznik funkcie: 12.12.2006
   16.08.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys - predseda 722 Rovinka 900 41 Vznik funkcie: 02.12.2004
   15.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Faltys - predseda Mlynarovičova 5 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 02.12.2004
   15.04.2008Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   Nový štatutárny orgán:
   Tamara Štrbáková - člen Beskydská 11 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 04.02.2008
   14.04.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ľubica Glvačová - člen Podzáhradná 49 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.12.2004
   28.12.2006Nové sidlo:
   Vlčie hrdlo 61 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Michal Švec - člen Toplianska 22 Bratislva 821 07 Vznik funkcie: 12.12.2006
   27.12.2006Zrušené sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   16.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Šeliga - člen Dukelská 37 Modra 900 01 Vznik funkcie: 23.06.2005
   15.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Šembera - člen Ondrejovova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.12.2004
   02.12.2004Nové obchodné meno:
   Direct Marketing, a.s.
   Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   propagačná a reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe súhlasu autora
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Faltys - predseda Mlynarovičova 5 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Ľubica Glvačová - člen Podzáhradná 49 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 02.12.2004
   Ing. Juraj Šembera - člen Ondrejovova 7 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.12.2004