Vytvoriť faktúru

CORNER SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CORNER SK
IČO 31377971
DIČ 2020303087
IČ DPH SK2020303087
Dátum vzniku 24 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CORNER SK
Krížna 12
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 286 096 €
Zisk 9 531 €
Aktíva 5 120 602 €
Vlastný kapitál 860 404 €
Kontaktné informácie
Email corner@corner.sk
Webová stránka http://www.corner.sk
Phone(s) +421245527661
Fax(es) 0245526406
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,087,939
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 968,779
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 92,856
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 41,302
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 51,554
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 875,923
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 873,355
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 2,568
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,075,393
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,385,817
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 29,749
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,354,509
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,559
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 12,255
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 6,644
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,644
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 5,611
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,532,504
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,466,556
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,466,556
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 1,206
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 64,742
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 144,817
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,835
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 133,982
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 43,767
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 15,267
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 28,500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,087,939
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 869,935
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 463,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 240
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 240
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 390,492
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 596,104
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -205,612
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,531
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,207,326
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 323,149
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 108,598
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,241
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 150,870
12. Odložený daňový záväzok (481A) 59,440
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 56,779
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,211,142
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,832,780
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,832,780
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 35,297
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 48,995
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 38,064
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 144,654
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 111,352
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 55,834
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,758
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,076
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,560,422
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,678
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,483
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 4,578
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 4,617
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,052,739
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,286,096
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,719,122
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 333,617
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 51,554
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 116,562
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,241
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,178,025
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 6,179,204
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 250,526
D. Služby (účtová skupina 51) 1,070,334
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,202,455
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 879,063
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 293,672
4. Sociálne náklady (527, 528) 29,720
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,624
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 314,910
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 314,910
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 104,155
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,094
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,723
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 108,071
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,604,229
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 134
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,068
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 65,192
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 65,192
O. Kurzové straty (563) 2,456
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 35,420
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -102,930
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,141
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -4,390
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -7,271
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,531
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31377971 DIČ: 2020303087 IČ DPH: SK2020303087
 • Sídlo: CORNER SK, Krížna 12, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 24.08.1994
  Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 24.08.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Andrea Chládeková 3 336 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  Ing. Július Chládek 3 336 € (50%) Krížna 14 Bratislava 811 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.09.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   14.02.2012Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru voľnej živnosti
   13.02.2012Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj trovaru voľnej živnosti
   26.01.2012Nové predmety činnosti:
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   reklamné a marketingové služby
   30.12.2010Nové predmety činnosti:
   opravy vyhradených technických zariadení elektrických
   20.10.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.08.1994
   23.10.2009Nové obchodné meno:
   CORNER SK spol. s r.o.
   22.10.2009Zrušené obchodné meno:
   "CORNER SK spol. s r.o."
   18.10.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom priemyselného tovaru, prenájom zariadení na prípravu nápojov a chladiarenských zariadení
   prevádzkovanie skladov, okrem skladov verejných
   organizovanie kultúrno - spoločenských, športových podujatí
   organizovanie výstav, seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 24.08.1994
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 24.08.1994
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 24.08.1994
   17.10.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   12.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   11.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   24.08.1994Nové obchodné meno:
   "CORNER SK spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Krížna 12 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   výroba a požičiavanie dekoratívnych predmetov
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj trovaru voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Július Chládek Krížna 14 Bratislava 811 07
   Ing. Andrea Chládeková Krížna 14 Bratislava 811 07
   Emília Nemsilová Kupeckého 2 Bratislava 821 08