Vytvoriť faktúru

Royal Invest Consulting - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Royal Invest Consulting
IČO 31378048
DIČ 2020412625
IČ DPH SK2020412625
Dátum vzniku 25 Augusta 1994
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Royal Invest Consulting
Stará Vajnorská 9
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 893 736 €
Zisk 802 644 €
Aktíva 7 441 366 €
Vlastný kapitál 2 192 706 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,370,835
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,271,977
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 815,322
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 715,513
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,080
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 96,711
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,456,655
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,976,522
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 2,480,133
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,094,393
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 314
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 314
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 109,153
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 109,153
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 932,343
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,436
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,436
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 276,261
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 626,646
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,583
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 783
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51,800
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,465
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 55
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,410
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,370,835
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,408,727
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 56,440
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 56,440
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 29,450
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,288
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,288
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 861,450
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 753,706
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 107,744
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 647,455
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 647,455
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 802,644
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,962,096
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,822,749
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 2,603,913
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 684
12. Odložený daňový záväzok (481A) 218,152
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,097,573
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,332
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,332
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 523,333
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,488,343
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,032
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,715
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,314
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,504
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 39,949
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 39,949
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,825
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 12
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 12
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 893,736
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 893,736
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 95
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 883,388
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,328
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,925
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 801,287
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 79
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 17,215
D. Služby (účtová skupina 51) 110,876
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 608,565
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 303,032
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 199,200
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 93,635
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,698
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,538
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 37,306
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 37,306
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,411
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,297
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 92,449
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 755,313
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 744,172
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 743,385
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 734,979
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 8,406
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 787
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 774
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,101
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,769
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 8,769
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,332
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 734,071
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 826,520
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 23,876
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 21,044
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,832
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 802,644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31378048 DIČ: 2020412625 IČ DPH: SK2020412625
 • Sídlo: Royal Invest Consulting, Stará Vajnorská 9, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Augusta 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Stanislav Strapek predseda Sliačska 1659/9 Košice 040 01 07.08.2013
  Ing. Igor Ormandy člen Baltská 9 Bratislava 821 07 15.01.2015
  RNDr. Ľubomír Bača člen Lovinského 14 Bratislava 811 04 15.01.2015
  Ing. Boris Rosskopf člen Kupeckého 4 Bratislava 821 08 15.01.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.03.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 9 Bratislava 831 04
   20.03.2015Zrušené sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   22.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Ormandy - člen Baltská 9 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 15.01.2015
   RNDr. Ľubomír Bača - člen Lovinského 14 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 15.01.2015
   Ing. Boris Rosskopf - člen Kupeckého 4 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.01.2015
   21.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   20.08.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Strapek - predseda Sliačska 1659/9 Košice 040 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 07.08.2013
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 07.08.2013
   19.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   01.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Ďurgalova 3543/3 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   30.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.03.2004
   28.12.2004Nové predmety činnosti:
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce
   prenájom osobných motorových vozidiel a motocyklov
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   25.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Podunajská 1 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 23.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 23.03.2004
   24.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivana Čanová - člen Strmý vŕšok 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.03.2004
   23.03.2004Nové obchodné meno:
   Royal Invest Consulting, a.s.
   Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   ekonomické, organizačné a obchodné poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ivana Čanová - člen Strmý vŕšok 8 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Stanislav Strapek - predseda Jantárova 8 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.03.2004
   Darina Töröková - člen Kozia 11 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 10.03.2004