Vytvoriť faktúru

REMBYT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno REMBYT
IČO 31378072
DIČ 2020353709
IČ DPH SK2020353709
Dátum vzniku 16 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo REMBYT
Haanova 10
85223
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 128 325 €
Zisk -2 458 €
Aktíva 534 062 €
Vlastný kapitál 36 389 €
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 131,982
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,638
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,638
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,638
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 123,344
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 226
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 226
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 118,122
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 26,241
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,241
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 15,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 76,881
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,996
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,855
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 141
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 131,982
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,932
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,469
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,469
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,164
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,164
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 27,757
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 63,227
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -35,470
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,458
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 98,050
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,262
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 9,822
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,440
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 66,823
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,178
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,178
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,539
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,254
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,257
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,539
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 56
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 465
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 465
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 16,500
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 128,308
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 128,325
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 128,308
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 128,733
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,156
D. Služby (účtová skupina 51) 59,212
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 57,193
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 42,099
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,187
4. Sociálne náklady (527, 528) 907
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 769
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,275
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,275
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,128
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -408
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,940
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 100
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 100
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 100
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,190
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 592
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 592
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 598
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,090
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,498
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,458
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015