Vytvoriť faktúru

FISTA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FISTA
IČO 31378111
DIČ 2020337286
IČ DPH SK2020337286
Dátum vzniku 25 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FISTA
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 288 274 €
Zisk 18 351 €
Aktíva 112 850 €
Vlastný kapitál 30 113 €
Kontaktné informácie
Email obchod@atani.sk
Phone(s) 0263834855
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 22,135
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 22,135
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 22,135
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,366
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 31,188
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,577
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,125
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 79,501
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 48,465
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 779
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 22,696
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 18,351
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,036
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 2,039
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 28,997
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 24,827
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,954
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 216
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 288,274
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 230,645
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 57,629
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 259,253
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 192,067
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,906
C. Služby (účtová skupina 51) 19,461
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 34,094
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 871
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,854
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,021
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 72,840
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,381
M. Nákladové úroky (562) 3,250
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,131
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,378
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 23,643
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,292
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 18,351
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015