Vytvoriť faktúru

PC - SYSTEM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PC - SYSTEM
IČO 31378307
DIČ 2020353698
IČ DPH SK2020353698
Dátum vzniku 24 Augusta 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PC - SYSTEM
Odeská 38
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 49 528 €
Zisk -2 248 €
Aktíva 20 282 €
Vlastný kapitál -24 964 €
Kontaktné informácie
Email pcsystem@pc-system.sk
Phone(s) 0903228010, 0903448010, 0905998010
Mobile phone(s) +421903228010, +421905998010, 0903228010, 0905998010
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,608
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,608
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,608
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,853
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,913
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 192
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,214
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 27,461
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,471
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,381
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -31,243
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,248
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,932
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 9,330
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 43,602
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,739
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 577
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,156
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,130
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 49,528
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 43,590
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 5,938
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 49,643
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 24,321
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,066
C. Služby (účtová skupina 51) 6,052
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,985
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 360
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,645
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 205
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -115
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,089
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,173
M. Nákladové úroky (562) 166
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,007
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,173
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,288
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,248
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016