Vytvoriť faktúru

FANTASY FACTORY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FANTASY FACTORY
IČO 31378714
DIČ 2020346262
IČ DPH SK2020346262
Dátum vzniku 07 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FANTASY FACTORY
Jamnického 1/C
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 151 376 €
Zisk 7 733 €
Aktíva 80 909 €
Vlastný kapitál 48 300 €
Kontaktné informácie
Email fantasy@nextra.sk
Webová stránka http://www.fantasyreklama.sk
Mobile phone(s) +421905710140
Fax(es) 0233227271
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 79,365
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,149
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,749
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,749
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,400
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 10,400
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,965
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,233
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,592
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,592
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,641
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 4,316
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 4,316
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,416
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,218
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,198
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 251
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 251
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79,365
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 61,949
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 996
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 842
2. Ostatné fondy (427, 42X) 842
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -173
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -173
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 45,912
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 45,912
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,733
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,416
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 17,416
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 16,339
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,339
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,077
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 151,376
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 9,771
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 141,051
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 554
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 140,638
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,653
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,908
D. Služby (účtová skupina 51) 120,077
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 599
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,893
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,893
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 495
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,738
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 16,184
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,576
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 8,565
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,982
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 8,852
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 127
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -406
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,332
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,599
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,599
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,733
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015