Vytvoriť faktúru

MK VIDEO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MK VIDEO
IČO 31378897
DIČ 2020334140
IČ DPH SK2020334140
Dátum vzniku 09 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MK VIDEO
Račianska 71
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 111 839 €
Zisk 2 006 €
Aktíva 108 125 €
Vlastný kapitál 58 558 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244259143
Fax(es) 0244259143
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 54,985
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 24,829
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 24,829
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,828
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 26,696
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,479
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 693
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 693
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,786
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,217
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,111
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 21,106
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,460
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,460
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,985
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 48,802
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 17,399
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 22,094
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 23,085
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -991
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,006
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,183
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,474
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,474
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,127
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,724
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,724
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 429
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 514
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 582
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 582
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 111,002
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 111,839
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 111,002
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 815
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 108,728
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,943
D. Služby (účtová skupina 51) 64,439
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,506
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,854
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,585
4. Sociálne náklady (527, 528) 67
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 623
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,909
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,909
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 308
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,111
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 34,620
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 148
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 148
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -144
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,967
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,006
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.10.2016