Vytvoriť faktúru

HENRIETTA - direct marketing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HENRIETTA - direct marketing
IČO 31379036
DIČ 2020320258
IČ DPH SK2020320258
Dátum vzniku 13 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HENRIETTA - direct marketing
Dvojkrížna 20
21482
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 549 335 €
Zisk 97 473 €
Aktíva 507 261 €
Vlastný kapitál 197 746 €
Kontaktné informácie
Email r.gregus@henrietta.sk
Phone(s) 0905615551
Mobile phone(s) +421903615551
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 630,710
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 511,138
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 511,138
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,650
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 356,835
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 150,653
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,512
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,235
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,235
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 44,533
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 35,746
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 35,746
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,787
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 61,744
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,600
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 59,144
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,060
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,060
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 630,710
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 295,219
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 36,514
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 36,514
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,651
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,651
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 157,581
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 157,581
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 97,473
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 335,491
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 40
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 334,723
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 78,551
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,551
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 227,903
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,040
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 532
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,697
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 728
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 728
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 409,335
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 549,335
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 409,335
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 140,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 425,577
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,453
D. Služby (účtová skupina 51) 217,544
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,184
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 10,351
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,030
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,803
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,779
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 64,807
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 64,807
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 82,787
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,023
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 123,758
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 155,338
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 121
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 120
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -118
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 123,640
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,167
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,167
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 97,473
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015