Vytvoriť faktúru

L'ART/JUVEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno L'ART/JUVEN
IČO 31379044
DIČ 2020303131
IČ DPH SK2020303131
Dátum vzniku 13 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo L'ART/JUVEN
Pribišova 19/a
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 227 354 €
Zisk -22 056 €
Aktíva 146 349 €
Vlastný kapitál 52 891 €
Kontaktné informácie
Email info@lart-juven.sk
Phone(s) 0903406282, 0911731733, 0260251117, 0260251118, 0264287092
Mobile phone(s) 0903406282
Fax(es) 0260251166
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 75,934
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 8,401
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 8,401
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,401
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 66,553
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34,321
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,321
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 12,245
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 12,245
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,245
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,987
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,842
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,145
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 980
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 980
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 75,934
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,775
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,180
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,180
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 38,011
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,011
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,056
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,159
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,174
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 41
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,133
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 44,304
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,945
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,945
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,746
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,777
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,775
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,061
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,681
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,681
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 225,460
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 227,354
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 86,508
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 138,952
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,894
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,638
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 58,570
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 25,927
D. Služby (účtová skupina 51) 89,334
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,185
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 41,891
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,879
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,415
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 210
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,584
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,584
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,678
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,150
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,284
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 51,629
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,813
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 760
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 760
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,048
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,812
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,096
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,056
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 10.01.2017