Vytvoriť faktúru

ADATAS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADATAS
IČO 31379052
DIČ 2020867816
Dátum vzniku 12 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADATAS
Trnavská 7
83104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -4 464 €
Aktíva 84 464 €
Vlastný kapitál -324 848 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 80,728
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 10,723
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 10,723
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 9,958
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 765
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 69,607
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 786
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 120
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 588
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 78
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 68,821
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 67,099
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,722
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 398
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 398
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 80,728
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -329,312
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 73,027
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 73,027
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -398,207
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,553
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -402,760
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,464
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 410,040
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 397,735
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 397,002
12. Odložený daňový záväzok (481A) 733
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 12,305
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,103
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,103
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,722
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,799
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,105
D. Služby (účtová skupina 51) 2,165
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 529
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,799
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -3,270
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 185
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -185
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,984
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,464
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015