Vytvoriť faktúru

PROJEKT - ing. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROJEKT - ing.
IČO 31379079
DIČ 2020337297
IČ DPH SK2020337297
Dátum vzniku 12 Septembra 1994
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROJEKT - ing.
Horská 11
83152
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 805 846 €
Zisk 49 834 €
Aktíva 260 511 €
Vlastný kapitál 63 085 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 335,366
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 214,080
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 214,080
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 19,696
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 101,855
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 92,529
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 112,773
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 70,659
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,177
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,177
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 97
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 385
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,114
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,433
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39,681
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,513
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,013
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 500
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 335,366
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,919
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 29,891
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 25,890
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 25,890
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 49,834
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 222,447
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 215,126
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 52,422
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 52,422
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 142,123
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,144
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,903
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,534
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,314
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 793,293
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 805,846
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 79,089
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 714,204
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,334
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,219
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 740,560
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 76,516
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 107,013
D. Služby (účtová skupina 51) 380,627
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 117,114
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 85,056
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,421
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,637
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,753
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,431
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,431
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,528
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,738
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,840
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 65,286
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 229,137
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 17
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 298
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 298
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -281
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 65,005
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,171
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,171
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 49,834
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31379079 DIČ: 2020337297 IČ DPH: SK2020337297
 • Sídlo: PROJEKT - ing., Horská 11, 83152, Bratislava
 • Dátum vzniku: 12 Septembra 1994
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ivan Tonhauzer, CSc. Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03 12.09.1994
  Ing. Rastislav Marko Martinengova 4 Bratislava 811 02 12.09.1994
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ivan Tonhauzer, CSc. 3 320 € (50%) Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
  Ing. Rastislav Marko 3 320 € (50%) Martinengova 4 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.12.2012Nové sidlo:
   Horská 11 Bratislava 831 52
   10.12.2012Zrušené sidlo:
   Horská 11 Bratislava 831 02
   15.10.2011Nové sidlo:
   Horská 11 Bratislava 831 02
   14.10.2011Zrušené sidlo:
   Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
   08.09.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
   Ing. Rastislav Marko Martinengova 4 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 12.09.1994
   Ing. Rastislav Marko Martinengova 4 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 12.09.1994
   07.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   27.04.2000Nové sidlo:
   Svätovojtešská 2 Bratislava 831 03
   26.04.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   13.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Marko Vajnorská 55 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Tonhauzer , CSc. Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   12.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   12.09.1994Nové obchodné meno:
   A.S.PROJEKT - ing., s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 16 Bratislava 832 44
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
   projektová činnosť v investičnej výstavbe
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov - maloobchodná a veľkoobchodná činnosť (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Rastislav Marko Tilgnerova 8 Bratislava 841 05
   Ing. Ivan Tonhauzer Pod Lachovcom 49 Púchov 020 01